Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane RODO. 

 

Nowe regulacje

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Z powyższych względów przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych. 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem danych osobowych jest Grzegorz Kamiński. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Targach Kielce S.A. możliwy jest za pośrednictwem maila: iod@targikielce.pl.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Administratora w kategoriach:

 • pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie,
 • wystawcy,
 • uczestnicy konferencji,
 • zwiedzający,
 • kontrahenci oraz inne osoby współpracujące,
 • akredytowani przedstawiciele mediów,
 • kandydaci do zatrudnienia,
 • monitoring wizyjny.

Dane pracowników i osób zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników lub osób wykonujących umowę o dzieło lub zlecenie na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  - Art. 6 pkt 1 lit. b - niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
  - Art. 6 pkt 1 lit. a - zgody na publikacje wizerunku,
  - Art. 9 pkt 2 lit. b - szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane są do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • Kodeksu pracy
 • Kodeksu cywilnego
 • Regulamin Pracy.

Dane wystawców, uczestników konferencji i konkursów oraz zwiedzających są przetwarzane  w celu naboru, organizacji i rozliczeń wydarzeń wystawienniczych, konferencji i imprez towarzyszących, przeprowadzenia konkursów, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników, przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przekazywania informacji o takich wydarzeniach na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 pkt 1 lit. a na podstawie wyrażonej zgody
  - Art. 6 pkt 1 lit. b na podstawie zamówień i zawartych umów
 • Kodeksu cywilnego
 • Regulaminu Targów.

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od ich właścicieli oraz mogą pochodzić z innych źródeł takich jak KRS, CEIDG, foldery reklamowe, katalogi wydawane przez inne firmy wystawiennicze oraz innych publicznie dostępnych źródeł. Przetwarzane kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa reprezentowanej firmy, dane adresowe.

Dane kontrahentów i współpracowników są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy lub ich zawarcia,
 • Kodeksu cywilnego.

Dane akredytowanych przedstawicieli mediów są przetwarzane w celu obsługi medialnej organizowanych przez administratora wydarzeń wystawienniczych, konferencji oraz innych imprez towarzyszących na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 ust. 1 lit. c - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
  - Art. 6 pkt 1 lit. f – promowanie w mediach i budowanie dobrego wizerunku administratora.

Dane kandydatów na pracowników są przetwarzane w celu realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji do pracy w naszej firmie na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 pkt 1 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych w związku z rekrutacja,
 • Kodeksu pracy.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ochronie jego mienia na podstawie:

 • Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  - Art. 6 pkt 1 lit. f - zastosowanie monitoringu wizyjnego i systemu kontroli dostępu dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora.

To przetwarzanie dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie należącym do administratora

 

Odbiorcy danych

Dane pracowników  i osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie są przekazywane do ZUS, US, medycyny pracy, banków, firmy i instytucji szkoleniowych, firm ubezpieczeniowych.

Dane wystawców, uczestników konferencji i konkursów oraz zwiedzających są przekazywane wyłącznie firmom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji wydarzeń wystawienniczych, konferencji i imprez towarzyszących, przeprowadzenia konkursów.

W pozostałych kategoriach Administrator nie przekazuje danych.

Administrator nie przekazuje również danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Administratora.

Dane pracowników  i osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie są przechowywane przez:

50 lat - dokumenty dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty, akta osobowe,

25 lat - dokumentacja związana z śmiertelnymi, zbiorowymi i inwalidzkimi wypadkami przy pracy

10 lat - dokumentacja związana z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, pomoc zdrowotna dla pracowników,

5 lat - dokumentacja podatkowa, ZUS i ZFŚS, wnioski urlopowe, konkursy na stanowiska

3 lata - listy obecności,

w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Dane wystawców, uczestników konferencji i konkursów oraz zwiedzających są przechowywane wyłącznie w celu przekazywania informacji o wystawach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych w Targach Kielce oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 10.

Dane kontrahentów i współpracowników są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu
i rozliczeniu umowy.

Dane akredytowanych przedstawicieli mediów są przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia, na które prowadzona jest akredytacja

Dane kandydatów na pracowników są przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego nie dłużej jednak niż 2 lata.

Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego są przechowywane do 30 dni.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru.

 

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań wyznaczonych przez cel przetwarzania. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). W przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Państwu odpowiednią informację

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.